Feedback

Beoordeling van ervaringen met geschilbeslechting

Qasa hanteert bepaalde richtlijnen bij het beoordelen of wij ervaringen op de website plaatsen. Deze richtlijnen vindt u op de pagina over richtlijnen voor het plaatsen van een ervaring.
Een bijzondere categorie ervaringen betreft zaken waarbij tevens een geschillencommissie, rechter of arbiter is of wordt ingeroepen door de klant omdat partijen er onderling niet uitkomen. Dit is aan de orde bij een relatief klein deel van de ervaringen die Qasa ontvangt.
In de regel gaat het om betrokkenheid van een geschillencommissie met een of meer deskundigen. Ervaringen over situaties waar rechtbanken of ander soort arbiters bij betrokken zijn komen maar heel sporadisch voor. Vaak wordt in de loop van de procedure bij een geschillencommissie in onderling overleg een passende oplossing gevonden en komen partijen eruit. De procedure wordt dan niet meer afgemaakt.

Hieronder staan de meest voorkomende situaties beschreven.

Het komt voor dat een bedrijf de door haar gemaakte afspraken helemaal niet nakomt. Een klant kan dat beschrijven in een ervaring. Heel soms geven klanten daarbij aan naar een geschillencommissie te stappen in een extra poging om nakoming van gemaakte afspraken af te dwingen. Dit kan worden beschreven in een ervaring. In die situaties zien we maar zelden dat een procedure echt wordt doorgezet.

Een andere situatie is dat het bedrijf en de klant in overleg ervoor gekozen hebben om een verschil van inzicht aan een geschillencommissie voor te leggen. Bijvoorbeeld over de vraag of de aankoop deugdelijk gemonteerd is. Dit wordt dan bekeken door een deskundige. Een dergelijke situatie kan worden beschreven in een ervaring. Qasa verwacht dat reviewer en bedrijf daarbij terughoudend zijn in hun bewoordingen, de situatie ligt immers voor bij een deskundige, en de uitkomst daarvan is nog niet bekend.

Het komt daarnaast voor dat een procedure bij een geschillencommissie, rechter of arbiter tot een eindoordeel of schikking heeft geleid. Voor zover een ervaring wordt geschreven, past ook hier terughoudendheid. Qasa is niet het platform om op het verloop of de uitkomst van een procedure terug te komen, de inhoud van een bereikte schikking ter discussie te stellen, of de verwijten uit een procedure over te doen.

Qasa bekijkt ervaringen waarbij eveneens sprake is of is geweest van geschilbeslechting van geval tot geval. Bij alle ervaringen die in deze categorie vallen kijkt Qasa naast bovengenoemde richtsnoeren met extra nadruk naar in hoeverre Qasa een ervaring nuttig vindt voor de gebruikers van onze site. Een en ander kan ertoe leiden dat Qasa dergelijke ervaringen niet altijd publiceert op de site. Ook is het mogelijk dat Qasa ervoor kiest een ervaring wel te publiceren maar zonder vermelding van de score. Qasa gaat alleen over het plaatsen van ervaringen op de website van Qasa.nl. De rol van Qasa houdt daar op.
Meer artikelen